[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 2 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เจ้าของผลงาน : นายนเรศ ระดากุล
พุธ ที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 8447    จำนวนการดาวน์โหลด : 2381 ครั้ง
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ที่มีประสิทธิภาพ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยภูมิ จำนวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 1) บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
จำนวน 7 เล่ม  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง แรงและ
การเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป
เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) และร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์หาค่าผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ t-test ชนิด Dependent Samples
           
ผลการศึกษาพบว่า
1. บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.73/83.70 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
2. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง แรงและ
การเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น
โดยรวมพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
 
ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ    นายนเรศ                ชื่อสกุล            ระดากุล         
สัญชาติ     ไทย               เชื้อชาติ    ไทย                   ศาสนา        พุทธ
เกิดวันที่     29      เดือน  พฤษภาคม     พ.ศ.   2520       เกษียณอายุราชการปี  2580
ที่อยู่   13   หมู่ที่  10   ตำบล  ศรีสำราญ อำเภอ  คอนสวรรค์  จังหวัด  ชัยภูมิ  โทรศัพท์   096-8605228
ชื่อบิดา      นายคิด  ระดากุล                       อาชีพ    ทำนา
ชื่อมารดา  นางคองมี  ระดากุล                    อาชีพ    ทำนา
ชื่อคู่สมรส                          -                         อาชีพ    -
การศึกษา          
ปริญญาโท (วิทยาลัยนครราชสีมา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา )
ปริญญาตรี  (สถาบันราชภัฎกำแพงเพชร  ครุศาสตรบัณฑิต สาขา ฟิสิกส์
เริ่มรับราชการในตำแหน่ง   
ครูผู้ช่วย    โรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
เริ่มรับราชการในวันที่  21     เดือน    ตุลาคม    พ.ศ.  2552
ปัจจุบันรับราชการในตำแหน่ง          ครู ค.ศ.2   โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
 

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      แบบฝึกทักษะกีฬาเปตองขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 31/ส.ค./2561
      รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการต้อนรับนักท่องเที่ยว ในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี (ยุวมัคคุเทศก์) Young Guide สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมเรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับยุวมัคคุเทศก์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 30/ส.ค./2561
      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 15/ธ.ค./2560
      รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 6/ธ.ค./2560
      การพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es. 23/พ.ย./2560