[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 2 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการต้อนรับนักท่องเที่ยว ในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี (ยุวมัคคุเทศก์) Young Guide สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมเรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับยุวมัคคุเทศก์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เจ้าของผลงาน : นางธนวรรณ ศรีวาปี
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 4496    จำนวนการดาวน์โหลด : 329 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการต้อนรับนักท่องเที่ยว ในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี (ยุวมัคคุเทศก์) Young Guide) สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม เรื่องภาษาอังกฤษสำหรับยุวมัคคุเทศก์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นการศึกษาหารูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการสร้างงานและอาชีพตามบริบทของท้องถิ่น เกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวสามารถศึกษาต่อด้านการท่องเที่ยวในระดับที่สูงขึ้นได้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ในการศึกษาแล้วเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน,ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD นักเรียนที่ฝึกใช้บทบทสนทนาในสถานการณ์จริงและนักเรียนในชุมนุมยุวมัคคุเทศก์มีการนำไปใช้ในการกิจกรรมนำนักท่องเที่ยวเข้าเข้าเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม มีทักษะในการกล่าวคำทักทาย เสนอให้ความช่วยเหลือแนะนำเส้นทางการเดินทาง นำนักท่องเที่ยวเยี่ยมชม แนะนำแหล่งท่องเที่ยว ร้านค้าวิสาหกิจชุมชน วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในบทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณและทักษะของยุวมัคคุเทศก์ (Young Guide) หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD มีทักษะในการต้อนรับนักท่องเที่ยวในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี สูงกว่าก่อนเรียน
            กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเป็นกลุ่ม  (Cluster  Random  Sampling)  โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม โรงเรียนที่จัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้เพิ่มเติมเรื่อง  เรื่องภาษาอังกฤษสำหรับยุวมัคคุเทศก์ ได้แก่  โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา ผู้เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2560  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  จำนวน 20 คน
          คณะผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ในการหาคุณภาพและประสิทธิภาพของเครื่องมือ  ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 3 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและประเมินผลการศึกษา 1 คน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล 2 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการวิจัย 1 คน
 
            เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
            1.  แบบฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  จำนวน 6 เล่ม
            2.  แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  การสนทนาภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD   จำนวน 21 แผน
            3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสนทนาภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ
            4.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ  จำนวน 10 ข้อ
 
            ผลการวิจัยพบว่า 
            1.  แบบฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  มีประสิทธิภาพ 62.92/61.25  ครั้งที่ 2 มีประสิทธิภาพ73.47/72.50  และครั้งที่ 3  มีประสิทธิภาพ 80.94/80.55
            2.  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การสนทนาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  มีระดับคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ในการทดลองใช้ครั้งที่ 1  มีประสิทธิภาพ 62.92/61.25  ครั้งที่ 2 มีประสิทธิภาพ 73.47/72.50  และครั้งที่ 3  มีประสิทธิภาพ 80.94/80.55  
            3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  การสนทนาภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จำนวน 40 ข้อ  มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง .60 - 1.00  ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง .30 - .77  ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง  .25 - .75  และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ  .91
            4.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  5  ระดับ  มีดัชนีความสอดคล้องระหว่าง  .60 – 1.00  ค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง  .49–.83  และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .93
            การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่     ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ดัชนีความสอดคล้อง  การหาค่าความยากง่าย       ค่าอำนาจจำแนก  ค่าความเชื่อมั่น  การหาประสิทธิภาพ  และการทดสอบค่าที (t-test)
 
            ผลการวิจัยพบว่า
            1.  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ที่พัฒนาขึ้นมีค่าเท่ากับ  82.92/81.81
            2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
            3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ แบบฝึกใช้ตัวอักษรเหมาะสมกับเนื้อหา  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนช่วยให้ทราบพัฒนาการทางการเรียนของตนเองและแบบฝึกมีลำดับเนื้อหาที่เรียงลำดับจากง่ายไปหายากทำให้ศึกษาได้ง่ายขึ้นอีกด้วย


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      2/มี.ค./2564
      2/มี.ค./2564
      2/มี.ค./2564
      แบบฝึกทักษะกีฬาเปตองขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 31/ส.ค./2561
      รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการต้อนรับนักท่องเที่ยว ในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี (ยุวมัคคุเทศก์) Young Guide สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมเรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับยุวมัคคุเทศก์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 30/ส.ค./2561