[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 2 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

  หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง :
โดย : admin
เข้าชม : 6109
พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     

 
 
ประกาศโรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
   เรื่อง    รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
---------------------------------
          ด้วย โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ประสงค์       จะสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๑ อัตรา
          อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๗     จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างโรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา ดังนี้
 
           ๑. ตำแหน่งที่รับสมัครเพื่อสรรหา
                   ตำแหน่งภารโรง   จำนวน  ๑ อัตรา
 
  1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา
.๑  คุณสมบัติทั่วไป
         ๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี
๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ      
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 ๕. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 ๖. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
 ๗. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด    ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 ๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 ๙. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น   ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานจ้างหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทำสัญญา จะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการครูหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
          มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้ทางช่างไม้ ช่างปูนที่จะซ่อมแซมดูแลวัสดุ ครุภัณฑ์ได้
 
  1. การรับสมัคร
๓.๑ วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
                             ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้างให้ติดต่อและขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่            ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โทร ๐-๔๔๑๐-๙๗๗๕ ระหว่างวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  (ในวันและเวลาราชการ)
 
                   ๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
          ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมแสดงเอกสารและหลักฐานต้นฉบับ ดังนี้
                               ๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน  จำนวน  ๑  รูป
๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ
๓) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ
๔) เอกสารหลักฐานวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ
๕) หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร (ส.ด.๘ หรือ ส.ด.๔๓) เฉพาะเพศชาย จำนวน      ๑ ฉบับ
                             ๖) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามซึ่งออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน  จำนวน ๑ ฉบับ
                             ๗) หลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ
 
                   ๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร
                             ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัคร ในอัตรา ๑๐๐ บาท (ค่าธรรมเนียมการสมัคร จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ)
 
                   ๓.๔ เงื่อนไขในการสมัคร
          ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครอันเป็นผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจพบเมื่อใดให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสมัครและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น
 
 
 
 
๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ
                   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาก่อนการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ ให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องไปตรวจรายชื่อเอง
 
          ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
                   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์การประเมินตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
 
          ๖. หลักเกณฑ์การตัดสิน
                   ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยการดำเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้
 
          ๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
                   โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
 
          ๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตาที่โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษากำหนด
 
ประกาศ    ณ   วันที่   ๑   ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๒
 
                               (นายสมมาตร  ช่างแก้ว)
                               ผู้อำนวยการโรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
 
 
ฝ่ายอำนวยการ
โทร. ๐-๔๔๑๐-๙๗๗๕
Email : Tripracha@Hotmail.com
 
 
 
 
เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
   เรื่อง    รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
---------------------------------
          คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและความสามารถ
                   ตำแหน่งพนักงานจ้าง(ภารโรง)    จำนวน  ๑   อัตรา
                   อัตราว่าง         จำนวน  ๑   อัตรา
                  
                   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
                             มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ทางช่างไม้ ช่างปูนที่จะซ่อมแซมดูแลครุภัณฑ์ได้
 
                   หน้าที่และความรับผิดชอบ
                             เปิด-ปิด สำนักงาน ทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการมิให้สูญหายหรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
                  
                   ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
                             ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
                   หมายเหตุ หากมีความรู้ความสามารถด้านการขับรถของโรงเรียนได้ จะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ
 
                   อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
                             อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท  (เก้าพันบาทถ้วน)
 
หมายเหตุ  ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ตามประกาศ ก.จ.จ ชัยภูมิ
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๗
 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
          ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์  ดังนี้
 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
๑. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
(ความสามารถหรือทักษะเฉพาะสำหรับงานที่จะจ้าง)
๑๐๐  คะแนน โดยวิธีการทดสอบสมรรถนะ
๒. คุณสมบัติส่วนบุคคล
    ๒.๑ บุคลิกภาพท่วงทีวาจา
    ๒.๒ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
    ๒.๓ มนุษยสัมพันธ์
    ๒.๔ ทัศนคติ แรงจูงใจ ฯลฯ
๑๐๐  คะแนน โดยวิธีการทดสอบ
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
          ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยการทดสอบสมรรถนะ (ภาคปฏิบัติ) และทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง

 
รูปถ่าย
ขนาด ๑ นิ้ว
ใบสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
…………………………………………..
        เขียนที่………………………………………..
วันที่............เดือน..........................................พ.ศ. .............
 
          ข้าพเจ้า..................................................................อายุ.............ปี  วัน/เดือน/ปี เกิด..............................อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่...............ตำบล................................อำเภอ.................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์..................โทรศัพท์........................................ปัจจุบันประกอบอาชีพ............................................สถานภาพ  (    ) โสด   (    ) สมรส  (    ) หย่าร้าง 
          มีความประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง  โดยได้ศึกษารายละเอียดตามประกาศของโรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรียบร้อยแล้ว  พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานประกอบการสมัครมาด้วย  ดังนี้
 
          (    )  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน  จำนวน  ๑  รูป
          (    )  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ
          (    )  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ
          (    )  เอกสารหลักฐานวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ
          (    )  หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร (ส.ด.๘ หรือ ส.ด.๔๓) เฉพาะเพศชาย จำนวน      ๑ ฉบับ
          (    )  ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามซึ่งออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน  จำนวน ๑ ฉบับ
          (    )  หลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ
 
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป
 
                                                             (ลงชื่อ)..................................................ผู้สมัคร
                                                                   (...................................................)
บันทึกเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร
          ได้ตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมเอกสารหลักฐานเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่า
                   (    )  หลักฐานครบถ้วน            (    )  หลักฐานไม่ครบ
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร
                   (    )  เห็นควรให้รับสมัคร (    )  เห็นควรส่งเอกสารเพิ่มเติม
                 (ลงชื่อ)...........................................เจ้าหน้าที่ผู้สมัคร
                                                                        (............................................)
 

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวสารทั่วไป5 อันดับล่าสุด

      12/มิ.ย./2563
      4/มิ.ย./2563
      2/เม.ย./2563
      21/มี.ค./2563
      28/ก.พ./2563